Điểm TOEFL - ITP

Danh sách sinh viên nộp điểm TOEFL-ITP xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Sinh viên tự kiểm tra thông tin cá nhân. Mọi chi tiết liên hệ với TTHTĐTQT tại showroom - trường ĐHKTCN

TT Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Tên lớp Điểm Ngày thi Ghi chú
1 K135520216155 Trương Văn Lập 5-Jul-1990 K49TDH.03 440 17/12/2017  
2 K135140214131 Trần Trung Thành 28-Apr-1993 K49HTĐ.01 430 17/12/2017  
3 K135520201042 Nguyễn Xuân Minh 14-Aug-1995 K49KTD.01 440 22/10/2017  
4 K135520216037 Hoàng Văn Nhị 9/21/1995 K49TDH.01 430 14/11/2016  
5 K135520201162 Nguyễn Hữu Nam 6/4/1995 K49KTD.02 433 13/9/2016  
6 K135520114033 Dương Văn Lượng 12/4/1993 K49CDT.01 440 23/12/2017 Hậu kiểm
7 K135520216109 La Thu Thủy 2/28/1995 K49TDH.03 453 8/8/2016  
8 K135520214057 Vũ Thị Thịnh 4/18/1995 K49KMT01 457 12/9/2016  
9 K135520214066 Nguyễn Thị Tuyền 8/13/1995 K49KMT.01 437 12/12/2016  
10 K135520214042 Vũ Văn Nam 12/11/94 K49KMT01 430 10/8/2015  
11 K135520216133 Nguyễn Văn  Đông 3/26/1995 K49TDH.03 437 9/11/2015  
12 K135520216139 Nguyễn Viết Hữu 10/23/1995 K49TDH.03 473 12/9/2016  
13 K135580201003 Nguyễn Quỳnh  Anh 8/17/1995 K49KXC01 437 9/11/2015  
14 K135580201019 Nguyễn Văn Hải 24-Oct-1995 K49KXC01 430 17/12/2017  
15 K135520216308 Quách Thị  Hương 28-Aug-1995 K49tdh.04 450 21/5/2017  
16 K135520216230 Trần Thị Huyền 6/11/1994 K49TDH.04 430 17/12/2017  
17 K135140214008 Tạ Thị Huệ 5-Jul-1995 K49SKĐ.01 430 17/12/2017  
18 K135520214063 Dương Thị Trang 07/01/95 K49KMT01- 457 31/8/2015  
19 K135520114075 Khổng Văn  Hậu 03/08/94 K49CĐT01 437 12/10/2015  
20 K135520216009 Nguyễn Xuân Đài 4/10/1995 K49TDH.01 430 16/4/2017  
21 K135580201013 Quách Đại Đạo 2/27/1995 K49KXC.01 453 16/7/2017  
22 K135580201035 Hoàng Văn Phúc 6/26/1995 K49KXC.01 453 12/12/2016  
23 K125140214014 Bùi Hoàng Mai 1-Dec-1994 K49SKD.01 460 17/9/2017  
24 K135520114021 Tạ Văn Hợi 1-Apr-1995 K49CDT.01 430 16/4/2017  
25 K135580201137 Nguyễn Trung  Khiết 1/19/1995 K49KXC01 437 14/12/2015  
26 K135580201130 Lã Văn Hoàng 9/28/1995 K49KXC.01 463 14/11/2016  
27 K135580201123 Nguyễn Trung Hậu 12/16/1995 K49KXC.01 447 12/9/2016  
28 K135580201125 Phạm Mạnh Hùng 12/19/1994 K49KXC.01 437 21/5/2017  
29 K135520216032 Lục Thị Lanh 10/28/1995 K49TĐH01 447 10/10/2016  
30 K135520114038 Nguyễn Văn Nguyên 29-Aug-1995 K49CDT.01 457 21/5/2017  
31 K135520114127 Vũ Đức  Trọng 5/12/1995 K49CĐT01 440 25/6/2016  
32 K135140214005 Lưu Thị 12/12/1995 K49SKĐ01 457 10/10/2016  
33 K135580201106 Trần Văn Điệp 2/12/1995 K49KXC01 437 25/6/2016  
34 K135580201178 Bùi Văn Tuyên 8/4/1994 K49KXC.02 450 14/11/2016  
35 K125580205051 Hà Văn Trường 2/28/1994 K49KXC01 470 9/5/2016  
36 K135140214075 Nguyễn Thị Yến 13/11/94 K49SKĐ01 430 18/8/2015  
37 DTK1151020434 Nguyễn Văn Kiêm 30/11/1991 K49TDH.03 430 17/9/2017 Hậu kiểm
38 K135520216175 Lưu Đình Tuất 8/1/1994 K49TĐH03 467 8/8/2016  
39 K135580201108 Đàm Văn Đức 10/16/1995 K49KXC.01 440 12/9/2016  
40 K135520216197 Nguyễn Thị Bình 13/12/95 K49TĐH04 463 25/1/2016  
41 K135520216201 Phạm Đình Chiến 27-Nov-1995 K49TDH.04 447 20/8/2017  
42 K135520216365 Nguyễn Văn Trung 20-Oct-1995 K49.TĐH03 433 17/12/2017  
43 K135520216142 Nguyễn ĐÌnh Hợi 8/6/1995 K49TĐH03 450 9/5/2016  
44 K135520216173 Nguyễn Thành 02/11/92 K49TĐH03 450 10/8/2015  
45 K135520216120 Nguyễn Thị Xuân 19/08/95 K49TĐH03 447 9/5/2016  
46 K135520216152 Hoàng Thanh Huyền 22-Jun-1995 K49TĐH03 447 17/12/2017  
47 K125510604116 Thái Minh  Diệp 26-Feb-1994 K49KTN.01 440 15/10/2017  
48 K135140214065 Nguyễn Văn Thế 18-Feb-1995 K49SCK.01 440 15/10/2017  
49 K135140214087 Trịnh Ngọc Dũng 11-Sep-1994 K49SCK.01 430 17/9/2017  
50 K135520216164 Đồng Ngọc Sơn 5/24/1995 K49TĐH03 463 25/1/2016  
51 K135520216166 Nguyễn Hữu Thái 3/2/1995 K49TĐH02 457 21/5/2017  
52 K135140214063 Vũ Thị  Thanh 1/23/1994 K49SKĐ01 433 11/1/2016  
53 K135140214117 Trần Phương Thảo 2/18/1995 K49SKD.01 450 12/9/2016  
54 K135140214059 Nguyễn Thị  Sen 4/13/1994 K49SKĐ 457 11/1/2016  
55 K135140214038 Hoàng Thị Hiên 11/28/1995 K49SKĐ 453 14/3/2016  
56 K135140214057 Dương Thị Phượng 6/30/1995 K49SKD.01 467 14/11/2016  
57 K135140214074 Nguyễn Thị Vân 11/10/1994 K49SKĐ01 437 11/1/2016  
58 K135140214071 Đào Thị Trinh 7/10/1994 K49SK01 460 12/12/2016  
59 K135140214099 Ngô Thị Ngọc Huyền 7/14/1994 K49SKĐ01 430 16/7/2017  
60 K135140214062 Bùi Phương  Thảo 10/12/1995 K49SKĐ01 463 14/12/2015  
61 K135520201007 Tạ Văn Chiều 5-Dec-1995 K49KTD.01 433 16/4/2017  
62 K135520201153 Nguyễn Minh Hoàng 1/29/1993 K49KTD.02 420 21/5/2017  
63 K135520201096 Sằm Văn Khiết 19-Nov-1995 K49KTD.02 437 20/8/2017  
64 K125520320081 Nguyễn Thị Thu Huyền 8/11/1994 K49KTM01 440 17/12/2017  
65 K135520216132 Nguyễn Thành Duy 3/22/1994 K49TDH.03 453 16/4/2017  
66 K135580201161 Nguyễn Ngọc Minh Thư 11/2/1995 K49KXC.02 457 14/11/2016  
67 K135580201160 Đào Thị Thư 2/22/1995 K49KXC.02 457 12/12/2016  
68 DTK0851060204 Trương Hồng Quảng 2-Sep-1990 K45SCK 437 29/10/2017  
69 K135520216264 Nguyễn Thị  Thắm 4/28/1995 K49TĐH04 440 9/5/2016  
70 K135580201089 Trương Ngọc Sơn 6/2/1994 K49KXC02 473 10/10/2016  
71 K135520201231 Dương Văn Nghĩa 3-Aug-1994 K49TDH.01 450 21/5/2017 Hậu kiểm
72 K135520201297 Hà Nam 11/7/1994 K49HTD.01 437 12/9/2016  
73 K135520201201 Đỗ Văn Chung 10/14/1995 K49HTĐ01 437 25/1/2016  
74 K135520201209 Ngô Thị Hương 7/10/1995 K49HTD.01 440 10/10/2016  
75 K135520201047 Tạ Thị  Quyên 11/12/1995 K49KTĐ01 440 14/11/2016  
76 K135520201233 Trần Thị Phượng 12-Jan-1995 K49KTĐ-03 443 17/12/2017  
77 K135520216361 Nguyễn Văn Tiến 24/09/95 K49TĐH03 463 12/7/2016  
78 K135520201163 Đặng Thanh Ngọc 1/23/1994 K49HTĐ01 443 9/5/2016  
79 K135520214064 Lê Hải  Trung 21/05/94 K49KMT01 460 10/8/2015  
80 K135520201264 Nguyễn Hồng Dương 7/10/1995 K49HTĐ01 457 16/4/2017  
81 K135140214098 Đỗ Thị Huệ 11/20/1994 K49SKĐ01 457 13/9/2016  
82 K135520216047 Nguyễn Chí Thành 1/23/1995 K49TĐH02 463 25/6/2016  
83 K135520216086 Lộc Thị Mỹ Linh 7/1/1994 K49TĐH02 433 11/4/2016  
84 K135520214008 Đào Ngọc Sơn 10-Nov-1995 K49KMT.01 433 21/5/2017  
85 K135520207037 Trần Thị  Quyên 01/08/94 K49KĐT01 437 18/8/2015  
86 K135520216119 Trần Thị  Tuyên 6/8/1995 K49TĐH02 467 10/10/2016  
87 K135520216113 Nguyễn Văn Toàn 9/22/1993 K49TDH.02 443 12/9/2016  
88 K135520216310 Ngô Thị Hải 2/26/1995 K49TDH.04 480 10/10/2016  
89 K135520216259 Ngụy Văn Tân 12/10/1995 K49TDH.04 447 12/12/2016 Hậu kiểm
90 K135520216177 Lê Tuấn 2/26/1995 K49TDH.03 447 10/10/2016  
91 K135520216190 Hạ Hoài Anh 4/9/1994 K49TDH.04 440 5/3/2017 Hậu kiểm
92 K135520201274 Phạm Thị Hải 6/13/1995 K49KTD.03 450 16/4/2017  
93 K135520114007 Phạm Quốc Cường 7/30/1994 K49CDT.01 480 14/11/2016  
94 K135520216094 Vũ Hoài nam 4/15/1995 K49TDH.02 450 15/10/2017  
95 K135520216077 Ngô Văn Hiếu 12-Jul-1995 K49TDH.02 437 19/11/2017  
96 K135520216099 Nguyễn Khắc Phương 10/22/1995 K49TĐH02 460 9/5/2016  
97 K135520216102 Nguyễn Thị Quỳnh 9/29/1995 K49TĐH02 467 25/1/2016  
98 K135520201291 Trần Nhật Minh 3/30/1995 K49HTD.01 480 16/4/2017  
99 K135520114041 Nguyễn Văn Quý 8-Sep-1995 K49CDT.01 440 18/6/2017  
100 K135520114043 Nguyễn Hồng Thái 12/7/1995 K49CDT.01 440 14/11/2016  
101 K135520207017 Nguyễn Thị  Hường 11/14/1995 K49KDT01 427 10/10/2016  
102 K135520207133 Trần Thị Toàn 10/5/1995 K49KĐT01 430 25/1/2016  
103 K135520207052 Nguyễn Văn Anh 12/12/1995 K49KĐT01 457 12/12/2016  
104 K135140214014 Nguyễn Thị Thảo 27-Mar-1995 K49SKD.01 437 20/8/2017  
105 K135520103172 Hà Văn Hào 12/24/1995 K49CCM.02 437 12/12/2016  
106 K135520114004 Nghiêm Đức Bình 6/9/1995 K49CDT.01 437 21/3/2017  
107 K135580201036 Nguyễn Văn Sơn 14-Apr-1995 K49KXC.01 433 17/12/2017  
108 K135520114014 Ngô Mạnh Đức 5/16/1995 K49CDT.01 453 12/9/2016  
109 K135580201052 Nguyễn Văn Anh 1/25/1995 K49KXC.02 433 10/10/2016  
110 K135140214037 Nguyễn Thị Hường 24/4/1995 K49SKD.01 430 5/3/2017 Hậu kiểm
111 K135140214121 Nguyễn Thị Hồng Thúy 9-Oct-1995 K49SKD.01 440 5/3/2017 Hậu kiểm
112 K135520114094 Nguyễn Thạc Nam 12-Aug-1995 K49CĐT 433 29/10/2017  
113 K135520207057 Dương Thị Diệp 6/19/1995 K49KĐT01 430 25/1/2016  
114 K135520207093 Lục Xuân Trường 1/18/1994 K49KDT.01 483 14/11/2016 Hậu kiểm
115 K135520207134 Nguyễn Thị  Trà 3/25/1995 K49KĐT01 430 19/1/2016  
116 K135520114067 Nguyễn Mạnh Công 5/16/1994 K49CDT.01 467 12/9/2016  
117 K135520214025 Trần Thị Thùy Dung 11/19/1995 K49KMT.01 470 8/8/2016  
118 K135520201204 Vũ Cao Được 18-Nov-1995 K49TDH.01 470 16/4/2017  
119 K135520216053 Phạm Huyền Trang 11/13/1995 K49TĐH02 450 12/12/2016  
120 K135580201092 Nguyễn Đức Thảo 11-Mar-1992 K49KXC.02 477 12/8/2017 Hậu kiểm
121 K135520103054 Dương Văn Thắng 2/2/1995 K49CCM.01 433 15/10/2017  
122 K125520201049 Nguyễn Hữu Thắng 8-Apr-1994 K49HTĐ.01 440 29/10/2017  
123 K135520114017 Đàm Văn Hào 8/3/1995 K49CDT.01 457 10/10/2016  
124 K135520114008 Nguyễn Quang Chung 3/6/1995 K49CDT.01 450 12/9/2016  
125 K135520103236 Nguyễn Trường Giang 11/13/1995 K49CCM.03 450 30/9/2017 Hậu kiểm
126 K135520207089 Nguyễn Thu Thảo 08/07/95 K49ĐTT02 447 12/10/2015  
127 K135520216034 Nguyễn Huyền Luân 10/2/1995 K49TDH.01 440 14/10/2016  
128 K135520207073 Bế Thị  Khuyên 2/22/1995 K49KĐT01 437 14/12/2015  
129 K135140214055 Phạm Thị Nhàn 12/10/94 K49SKĐ01 447 14/9/2015  
130 K135580201091 Ngô Quang Thành 23/05/95 K49KXC02 440 14/9/2015  
131 K135520114118 Trần Thanh Tùng 18/2/1995 K49CDT.01 473 21/5/2017  
132 K135520216160 Hoàng Văn Nguyên 12/8/1994 K49TDH.03 433 12/9/2016  
133 K135520207038 Dương Thị Quyên 7/13/1995 K49KDT.01 447 12/12/2016  
134 K125520114095 Bùi Công Thành 8/28/1994 K49CDT.01 463 10/6/2017  
135 K135520216161 Nguyễn Ngọc  Quang 12/22/1994 K49TDH.03 450 14/11/2016  
136 K135520103281 Nguyễn Xuân Tùng 6/22/1995 K49CCM03 457 14/11/2016  
137 K135520207077 Phùng Thị Miên 9/17/1995 K49KĐT01 433 25/1/2016  
138 K135580201015 Hàn Văn Đức 14-Jun-1995 K49KXC01 443 15/10/2017  
139 DTK0951050004 Lưu Viết Diệu 1/25/2019 K45KTM01 450 17/12/2017  
140 K135580201048 Phùng Quang  Tuyến 5 Jan 95 K49KXC.01 430 17/12/2017  
141 K135520103268 Phan Văn Tạ 26-Feb-1995 K49.CCM03 437 19/11/2017  
142 K135520207069 Lục Thị Hiền 21-Sep-1995 K49KDT.01 440 20/8/2017  
143 K135520207071 Cao Thị Mai Hoa 23-May-1995 K49KDT.01 437 20/8/2017  
144 K135520207090 Nông Văn Thọ 4/17/1995 K49KDT.01 437 20/8/2017  
Ấn định danh sách 144 sinh viên            

Tin mới hơn

Tin cũ hơn