Đăng kí thi TOEFL-ITP

Danh sách dự thị và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 12-13/09/2016

Danh sách dự thị và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 12-13/09/2016

09/09/2016 17:13

09/09/2016

Kế hoạch tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP năm 2016-2017

Kế hoạch tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP năm 2016-2017

22/08/2016 08:45

TB so 47

Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP đợt thi 12/09/2016

Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP đợt thi 12/09/2016

18/08/2016 17:02

TB so 45

Danh sách dự thị và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 08/08/2016

Danh sách dự thị và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 08/08/2016

08/08/2016 07:41

TB so 44

Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP đợt thi 08/08/2016

Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP đợt thi 08/08/2016

26/07/2016 07:21

13/07/2016

Danh sách thí sinh nhận chứng chỉ sau

Danh sách thí sinh nhận chứng chỉ sau

06/07/2016 10:01

06/07/2016

Thông báo về việc thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 25/06/2016

Thông báo về việc thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 25/06/2016

26/07/2016 07:29

25/05/2016

Thông báo về việc thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 09/05/2016

Thông báo về việc thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 09/05/2016

26/07/2016 07:32

06/05/2016

Thông báo về việc thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 11/04/2016

Thông báo về việc thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 11/04/2016

10/04/2016 09:35

Danh sách dự thi ngày 11/4/2016

Danh sách dự thi TOEFL- ITP đợt thi ngày 11/01/2016

Danh sách dự thi TOEFL- ITP đợt thi ngày 11/01/2016

09/01/2016 02:11

08/01/2016

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 14/11/2015

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 14/11/2015

11/12/2015 16:48

TB so 97

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 09/11/2015

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 09/11/2015

06/11/2015 15:42

06/11/2015

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 12/10/2015

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 12/10/2015

12/10/2015 07:57

10/10/2015

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 14/09/2015

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 14/09/2015

11/09/2015 16:42

11/09/2015

Danh sách thí sinh và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/05/2015

Danh sách thí sinh và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/05/2015

08/05/2015 15:17

08/05/2015

Page 1/3 <123>