Đăng kí thi TOEFL-ITP

Danh sách phòng thi TOEFL-ITP đợt thi 14/01/2018

Danh sách phòng thi TOEFL-ITP đợt thi 14/01/2018

13/01/2018 09:36

12.01.2018

Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 14/01/2018

Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 14/01/2018

28/12/2017 14:01

TB so 140

Danh sách phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 17/12/2017

Danh sách phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 17/12/2017

18/12/2017 07:40

TB so 71

Danh sách phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 19/11/2017

Danh sách phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 19/11/2017

18/12/2017 07:46

TBso65

Thông báo v/v tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 19/11/2017

Thông báo v/v tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 19/11/2017

01/11/2017 10:51

TB so 62

Danh sách phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 29/10/2017

Danh sách phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 29/10/2017

27/10/2017 14:49

TB so 61

Thông báo v/v tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 15/10/2017

Thông báo v/v tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 15/10/2017

21/09/2017 07:26

TB so 55

Danh sách phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 17/09/2016

Danh sách phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 17/09/2016

15/09/2017 17:20

15/09/2019

Thông báo v/v tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 27/08/2017

Thông báo v/v tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 27/08/2017

17/08/2017 17:44

TB so 45

Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 20/08/2017

Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 20/08/2017

01/08/2017 15:29

TB so 44

Thông báo Kế hoạch thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2017

Thông báo Kế hoạch thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2017

09/06/2017 17:49

9/6

Thông báo Kế hoạch thi TOEFL-ITP ngày 21 tháng 05 năm 2017

Thông báo Kế hoạch thi TOEFL-ITP ngày 21 tháng 05 năm 2017

19/05/2017 16:05

19/5

Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 16 tháng 04 năm 2017

Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 16 tháng 04 năm 2017

10/03/2017 16:10

9/3

Thông báo Kế hoạch và danh sách phòng thi TOEFL ITP ngày 20 tháng 02 năm 2017

Thông báo Kế hoạch và danh sách phòng thi TOEFL ITP ngày 20 tháng 02 năm 2017

17/02/2017 16:02

17/2

Thông báo Kế hoạch và danh sách phòng thi TOEFL ITP ngày 20 tháng 02 năm 2017

Thông báo Kế hoạch và danh sách phòng thi TOEFL ITP ngày 20 tháng 02 năm 2017

17/02/2017 16:02

17/2

Page 1/4 <1234>