Đăng kí thi TOEFL-ITP

Danh sách thí sinh nhận chứng chỉ sau

Danh sách thí sinh nhận chứng chỉ sau

06/07/2016 10:01

06/07/2016

Thông báo về việc thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 25/06/2016

Thông báo về việc thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 25/06/2016

26/07/2016 07:29

25/05/2016

Thông báo về việc thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 09/05/2016

Thông báo về việc thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 09/05/2016

26/07/2016 07:32

06/05/2016

Thông báo về việc thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 11/04/2016

Thông báo về việc thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 11/04/2016

10/04/2016 09:35

Danh sách dự thi ngày 11/4/2016

Danh sách dự thi TOEFL- ITP đợt thi ngày 11/01/2016

Danh sách dự thi TOEFL- ITP đợt thi ngày 11/01/2016

09/01/2016 02:11

08/01/2016

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 14/11/2015

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 14/11/2015

11/12/2015 16:48

TB so 97

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 09/11/2015

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 09/11/2015

06/11/2015 15:42

06/11/2015

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 12/10/2015

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 12/10/2015

12/10/2015 07:57

10/10/2015

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 14/09/2015

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 14/09/2015

11/09/2015 16:42

11/09/2015

Danh sách thí sinh và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/05/2015

Danh sách thí sinh và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/05/2015

08/05/2015 15:17

08/05/2015

Thông báo v/v tổ chức thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 20/05/2015

Thông báo v/v tổ chức thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 20/05/2015

07/05/2015 17:54

07/05/2015

Danh sách thí sinh cần nộp lại CMND để nhận chứng chỉ TOEFL-ITP sau

Danh sách thí sinh cần nộp lại CMND để nhận chứng chỉ TOEFL-ITP sau

23/04/2015 15:13

23/04/2015

Danh sách thí sinh có CMND không hợp lệ cần nộp lại

Danh sách thí sinh có CMND không hợp lệ cần nộp lại

21/04/2015 07:49

21/04/2015

Thông báo v/v tổ chức thi thử TOEFL-ITP đợt thi ngày 18/04/2015 (có danh sách kèm theo)

Thông báo v/v tổ chức thi thử TOEFL-ITP đợt thi ngày 18/04/2015 (có danh sách kèm theo)

17/04/2015 13:57

17/04/2015

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/04/2015

Danh sách dự thi và phòng thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/04/2015

08/04/2015 11:11

08/04/2015

Page 3/4 <1234>