Điểm TOEFL - ITP

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/12/2014

Ghi chú :

- Các thí sinh bị bôi vàng cần nộp CMND để lấy chứng chỉ

No. Name ID Number Listening Comprehension Structures & Written Expression Reading Comprehension Total Score
1 NGUYEN VAN AN 125391177 36 43 41 400
2 HOANG VU ANH 091764799 42 49 51 473
3 LE DUC ANH 050757457 46 35 41 407
4 NGO THI NGOC ANH 125544097 44 41 31 387
5 NGUYEN PHI ANH 183894554 43 45 38 420
6 HOANG NGOC BA 091604245 38 38 43 397
7 NGUY PHAN BAC 121847253 33 43 42 393
8 NGUYEN TIEN BAC 091650558 38 44 33 383
9 PHAM BA BACH 091699132 40 31 31 340
10 TRAN XUAN BAO 132030056 40 35 44 397
11 BUI DANG BINH 145316182 44 49 31 413
12 DINH VAN BINH 091659410 31 57 39 423
13 NGUYEN VAN BINH 162928467 42 43 41 420
14 TRAN THANH BINH 122124545 44 53 43 467
15 TRUONG TRONG CANH 135415635 38 50 40 427
16 NGUYEN NGOC MINH CHAU 091705690 42 41 35 393
17 DOAN VAN CHIEN 112500196 36 36 33 350
18 HOANG VAN CHIEN 042086000022 42 33 36 370
19 NGUYEN VAN CHIEN 135630613 40 48 32 400
20 PHAM VAN CHIEN 122032299 32 31 31 313
21 LE CONG CHUC 091675090 32 46 31 363
22 HOANG MANH CHUNG 091089619 41 41 43 417
23 NGUYEN HUU CHUNG 060881215 32 40 36 360
24 NGUYEN TAT CHUNG 142604561 45 41 40 420
25 NGUYEN VAN CHUONG 125482404 36 41 44 403
26 NGUYEN HONG CONG 187059069 41 38 39 393
27 NGUYEN TAT CONG 091594698 44 50 42 453
28 NGUYEN THANH CONG 145441534 43 45 42 433
29 DANG TRAN CU 121914716 40 47 38 417
30 NGUYEN VAN CU 125330541 45 42 35 407
31 CHU DUY CUONG 122041692 42 46 41 430
32 DO VAN CUONG 173666155 42 50 31 410
33 HA DUY CUONG 095127147 45 42 41 427
34 HO NGOC CUONG 186953095 38 41 45 413
35 PHAM HUNG CUONG 091104928 46 56 46 493
36 QUANG VAN CUONG 050781495 34 44 38 387
37 TRINH QUOC CUONG 173651130 40 44 38 407
38 NGUYEN BAO DAI 132066459 38 51 31 400
39 LE HAI DANG 091699003 40 44 38 407
40 TRAN HAI DANG 013169675 44 41 31 387
41 NGUYEN DANG DAT 034087000582 45 42 44 437
42 NGUYEN DUC DAT 091573813 40 40 36 387
43 NGUYEN THANH DAT 091629880 36 45 33 380
44 BUI VAN DIEP 121928896 38 45 44 423
45 HA HAI DIEP 082162685 45 45 42 440
46 TRAN HUY DIEP 090664857 43 43 40 420
47 HOANG TRUNG DINH 082195850 40 53 42 450
48 NGUYEN NGOC DO 163007096 36 47 31 380
49 NGUYEN DUC DOAN 121828221 34 45 40 397
50 PHAM DUC DOAN 101146380 34 44 38 387
51 CHU VAN DONG 082070125 36 43 44 410
52 HOANG SY DONG 187093014 38 43 31 373
53 NGUYEN BINH DONG 121949919 33 51 31 383
54 NGUYEN THANH DONG 142603187 38 47 43 427
55 NGUYEN VAN DONG 168384424 44 50 35 430
56 DANG VAN DUC 164383758 46 49 31 420
57 DO MINH DUC 113369211 42 31 44 390
58 LY VAN DUC 121939472 42 52 41 450
59 NGO TRUNG DUC 091847962 46 49 45 467
60 NGUYEN HUY DUC 091571566 34 43 37 380
61 NGUYEN TIEN DUC 091571589 40 51 43 447
62 BUI CHI DUNG 091672296 42 47 37 420
63 HO VAN DUNG 013031584 36 44 33 377
64 NGUYEN THI DUNG 122040576 44 44 40 427
65 NGUYEN THI DUNG 121968955 43 47 41 437
66 TRAN VIET DUNG 091662006 44 45 41 433
67 DINH DANH DUONG 151838037 37 47 42 420
68 DOAN SON DUONG 091531847 43 53 39 450
69 HAU TIEN DUONG 091545053 45 42 36 410
70 NGUYEN BINH DUONG 091691732 43 51 44 460
71 TRAN ANH DUONG 063317092 32 42 34 360
72 TRAN DAI DUONG 060875398 31 36 31 327
73 TRUONG VAN DUONG 101067871 45 32 41 393
74 DANG BAO DUY 091631485 38 43 42 410
75 DAO VAN DUY 012965326 38 54 33 417
76 NGUYEN DUC DUY 091532200 42 49 43 447
77 NGUYEN TRONG DUYEN 173159669 34 43 31 360
78 TRINH THE DUYET 173664686 43 42 40 417
79 NGUYEN NGAN GIANG 135630296 40 49 43 440
80 NGUYEN VAN GIANG 121827669 43 50 45 460
81 TRAN HA GIANG 091661810 37 47 39 410
82 LE XUAN GIOI 168351681 38 46 40 413
83 NGO MANH HA 091685575 45 50 43 460
84 NGUYEN THI HA 173661658 34 46 31 370
85 PHAM HONG HA 091596120 45 51 50 487
86 DONG DAI HAI 091587846 38 36 38 373
87 HOANG HAI 151847864 42 45 31 393
88 Nguyen Van Hai 142550465 44 45 41 433
89 PHAM LONG HAI 091819614 40 53 47 467
90 PHAN THANH HAI 135411218 38 49 41 427
91 NGUYEN VAN HAN 168403279 42 48 36 420
92 TRAN THU HANG 091505952 41 45 36 407
93 NGUYEN HUU HANH 142486905 36 41 33