Lịch thi

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ III năm học 2015-2016

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ III năm học 2015-2016

23/08/2016 17:08

23/08/2016

Lịch thi và danh sách dự thi kết thúc học phần học kỳ III năm học 2015-2016

Lịch thi và danh sách dự thi kết thúc học phần học kỳ III năm học 2015-2016

01/08/2016 13:54

01/08/2016

Lịch thi và danh sách dự thi kết thúc học phần học vật liệu kỹ thuật học kỳ hè 2016

Lịch thi và danh sách dự thi kết thúc học phần học vật liệu kỹ thuật học kỳ hè 2016

20/07/2016 14:32

20/07/2016

Lịch thi và danh sách dự thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 Đợt 5

Lịch thi và danh sách dự thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 Đợt 5

12/07/2016 16:32

12/07/2016

Lịch thi và danh sách dự thi học kỳ hè năm 2016

Lịch thi và danh sách dự thi học kỳ hè năm 2016

24/06/2016 10:52

24/06/2016

Lịch thi kỳ 2 năm học 2015 - 2016 điều chỉnh

Lịch thi kỳ 2 năm học 2015 - 2016 điều chỉnh

24/06/2016 10:41

24/06/2016

Lịch thi và danh sách dự thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2015-2016 đợt 4 điều chỉnh

Lịch thi và danh sách dự thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2015-2016 đợt 4 điều chỉnh

21/06/2016 07:46

21/6/2016

Lịch thi lại và danh sách dự thi CTTT

Lịch thi lại và danh sách dự thi CTTT

13/06/2016 15:45

13/06/2016

Thời khóa biểu học bù học phần Giải tích 2, Thiết kế sản phẩm bằng CAD và Hóa học đại cương học kỳ 2 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu học bù học phần Giải tích 2, Thiết kế sản phẩm bằng CAD và Hóa học đại cương học kỳ 2 năm học 2015-2016

13/06/2016 15:37

13/06/2016

Danh sách dự thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 đợt 4

Danh sách dự thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 đợt 4

09/06/2016 14:17

09/06/2016

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 đợt 4

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 đợt 4

07/06/2016 15:40

07/06/2016

Lịch thi và danh sách dự thi học phần Các nguyên tác giao tiêp COM101 học kỳ 2 năm học 2015-2016

Lịch thi và danh sách dự thi học phần Các nguyên tác giao tiêp COM101 học kỳ 2 năm học 2015-2016

27/05/2016 16:03

27/05/2016

Lịch học các lớp tiếng Anh dành cho K51AP

Lịch học các lớp tiếng Anh dành cho K51AP

27/05/2016 14:21

27/05/2016

Thời khóa biểu học phần Giải tích 1 và GIới thiệu về xử lý tín hiệu số học kỳ hè 2016

Thời khóa biểu học phần Giải tích 1 và GIới thiệu về xử lý tín hiệu số học kỳ hè 2016

27/05/2016 14:19

27/05/2016

Lịch thi và DS dự thi môn Môi trường ứng xử và thiết kế

Lịch thi và DS dự thi môn Môi trường ứng xử và thiết kế

03/03/2016 19:16

Lịch thi và DS dự thi môn Môi trường ứng xử và thiết kế

Page 2/3 <123>