Thông báo

Thông báo các môn học dự kiến kỳ II năm học 2016-2017

STT Tên MH tiếng Việt  Tên MH tiếng Anh Mã môn TC Lớp có
 thể học
1 Tiếng Anh học thuật English for Academic Purpose ENG104 4 AP
2 Tiếng Anh Kỹ thuật English for Engineering ENG005 3 AP
3 Đồ án thiết kế Senior Design Lab II  ECEN 403 4 K48PI
4 Thực tập Tốt nghiệp   TT502 4 K48PI
5 Thiết kế Đồ án   MAE 494  3 K48PM
6 Thực tập Tốt nghiệp   TT501 3 K48PM
7 Điện tử công suất Power Electronics ECEN 413 3 K49PI
8 Hệ thống 2 Systems II ECEN 413 3 K49PI
9 Lý thuyết mạch 2 Electric Circuit 2 ECE372 3 K49PI
10 Phân tích tín hiệu Signal Analysis ECEN 351 3 K49PI
11 Các phương pháp thực nghiệm 3 Experimental Methods III ECEN303 1 K49PI, HQK1
12 Lý thuyết truyền thông Communication Theory ECEN 452 3 K49PI, HQK1
13 Phân tích và thiết kế hệ thống công suất Power System Analysis and Design ECEN 415 3 K49PI, HQK1
14 Môi trường, ứng xử và thiết kế Environment, Behavior, and Design ARC 122 3 K49PM
15 Sự phát triển của trái đất và hệ mặt trời 2 Evolution of the Earth and Solar System 2 GLY 104 3 K49PM
16 Toán ứng dụng tự chọn Applied Math Elective****  EE 325 3 K49PM
17 Truyền nhiệt  Heat Transfer  MAE 336 3 K49PM
18 Tự động hóa Quá trình sản xuất Manufacturing Automation MAE 464 3 K49PM
19 Viết tiếng Anh English Writing  ENG101 3 K49PM, HQK1
20 Các linh kiện điện tử trạng thái rắn                                   Solid State Electronic Devices     EE0003 3 K50PI
21 Hệ thống 1 System 1 EE0010 3 50PI
22 Linh kiện điện tử và ứng dụng II                        Electronic Devices and Applications II EE0004 4 K50PI
23 Thiết kế mạch điện tử tuyến tính Linear Electronics Circuit Design   EE0005 3 K50PI
24 Tiểu luận Minor Project of Independent study GEE011 1 K50PI
25 Các phương pháp thí nghiệm II Experimental Methods II   GEE005 1 K50PI, HQK1
26 Phương trình vi phân Differential Equations  MAT005 3 K50PI, HQK1
27 Thiết kế mạch logic số                                      Digital Logic Design      EE0006 3 K50PI, HQK1
28 Phân tích hệ thống System analysis MAE019 4 50PM
29 Chi tiết máy Machines and Mechanisms II MAE004 4 K50PM
30 Cơ học vật rắn Mechanics of Solids MAE005 3 K50PM
31 Nhiệt động lực học Thermodynamics  MAE008 3 K50PM
32 Phương pháp và tiến trình thiết kế                                     Design Process and Methods MAE016 3 K50PM
33 Phương trình vi phân Differential Equations  MAT005 3 K50PM
34 Thí nghiệm vật lý Physics LAB PHY003 1 K50PM
35 Vật liệu kỹ thuật Engineering Materials MAE006 3 K50PM
36 Tiểu luận Minor Project of Independent study MAE021 1 K50PM
37 Vật lý II Physics II PHY002 3 K51PI, HQK1, HQK2
38 Giải tích II Calculus II MAT003 4 K51PI, HQK2
39 Khoa học điện Electrical Sciences GEE001 3 K51PI, HQK2
40 Giải tích II Calculus II MAT003 4 K51PM
41 Giới thiệu về thực hành kỹ thuật cơ khí Introduction to MAE Practice GMA004 3 K51PM
42 thi IC3 Introduction to the Internet  GMA003 2 K51PM
43 Vật lý II Physics II PHY002 3 K51PM
44 Hóa học đại cương General Chemistry  CHE001 4 K51PM, K51PI
45 Tĩnh học Statics  MAE001 3 K51PM, K51PI
46 Giáo dục thể chất 2 Physical Strength Education 2  TCV002 2 K52AP, HQ3

Tin mới hơn

Tin cũ hơn