Cựu sinh viên

Trần Đức Tài

Họ và tên: Trần Đức Tài   

MSSV: DTK0851020280

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Nhà máy Z127 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Tin mới hơn

Tin cũ hơn