ITC

Phân công công tác

HỌ VÀ TÊN TRẠNG THÁI CHỨC VỤ 
Nguyễn Tuấn Minh Bình thường Giám đốc
Ngô Minh Đức Bình thường Phó giám đốc 
Vũ Thị Tuyên Bình thường
Nhân viên
Đinh Hồng Phượng Bình thường Nhân viên
Lê Thanh Huyền Bình thường   Nhân viên
Nguyễn Thị Nguyên  Bình thường Nhân viên
Trần Xuân Dũng Đang NCS nước ngoài Nhân viên
Trần Hoàng Việt Vân Đang NCS nước ngoài Nhân viênTin mới hơn

Tin cũ hơn