Học bổng

Học bổng chương trình tiên tiến

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập cho sinh viên, hàng năm nhà trường có để ra 1 phần ngân sách dành cho việc cấp học bổng khuyển khích cho sinh viên để nâng cao tinh thần học tập và thi đua trong nhà trường.

1. Các điều kiện cần để được xét học bổng khuyến khích.

- Tích lũy đủ số tín chỉ theo kế hoạch đào tạo của nhà trường, không có học phần nào bị điểm F.

- Điểm trung bình chung học kì >2.8.

- Điểm rèn luyện đạt từ loại khá trở lên ( >69 điểm )

- Điểm Toefl - ITP đạt từ 500 điểm trở lên.

- Không vi phạm bất cứ một quy định nào của nhà trường  và của nhà nước; đặc biệt là điều kiện chấp hành quy định vào ở KTX ( nhà K1->K6) trong suốt thời gian học tại trường

2. Các mức học bổng và điều kiện được hưởng học bổng khuyến khích ( HBKK ).

2.1 Giá trị các mức học bổng.

- Mức học bổng loại khá : 700.000 VND/ tháng

- Mức học bổng loại giỏi : 1.200.000 VND/ tháng

- Mức học bổng loại xuất sắc : 1.800.000 VND/ tháng

2.2. Điều kiện tối thiểu được hưởng HBKK.

2.2.1. Mức học bổng loại khá.

- Đáp ứng các điều kiện cần ở mục 1.

- Điểm TBC học kỳ từ 2,8 đến 3,2.

- Điểm rèn luyện >70 điểm.

- Điểm Toefl - ITP đạt 500->549 điểm.

2.2.2. Mức học bổng loại giỏi.

- Đáp ứng các điều kiện cần ở mục 1.

- Điểm TBC học kỳ từ 3.2 đến 3.6.

- Điểm rèn luyện >79 điểm.

- Điểm Toefl - ITP đạt >549 điểm.

2.2.3. Mức học bổng loại xuất sắc.

- Đáp ứng các điều kiện cần ở mục 1.

- Điểm TBC học kỳ từ >3.6.

- Điểm rèn luyện >89 điểm.

- Điểm Toefl - ITP đạt >549 điểm.

3. Trình tự xét cấp học bổng.

Bước 1: Đầu mỗi học kỳ, nhà trường phân bố số suất HBKK học tập cho sinh viên hệ chính quy theo các khoa, bộ môn trực thuộc trường quản lý sinh viên.

Bước 2: Trên cơ sở chỉ tiêu học bổng phân bổ vào đầu học kỳ, các khoa, bộ môn trực thuộc trường quản lý sinh viên căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện học kỳ trước của sinh viên, tiến hành kiểm tra, rà soát, xét và lập danh sách đề nghị trường cấp HBKK học tập ( qua phòng CT HSSV )

Bước 3: Phòng CT HSSV tổng hợp danh sách của khoa, bọ môn trực thuộc trường quản lý sinh viên gửi; tiến hành kiểm tra và trình Hội đồng xét cấp học bổng nhà trường thông qua. Soạn quyết định cấp HBKKHT cho sinh viên trình Ban giám hiệu phê duyệt.

Bước 4: Phòng CT HSSV gửi quyết định được phê duyệt cho Phòng tài chính - kế toán, các khoa, bộ môn trực thuộc quản lý sinh viên để thông báo và thực hiện.

Ghi chú: sinh viên đạt điểm học tập loại xuất sắc và loại giỏi nhưng không đạt tiêu chuẩn tiếng anh và tiêu chuẩn về điểm rèn luyện tương ứng sẽ được xếp theo tiêu chuẩn tiếng anh hoặc tiêu chuẩn rèn luyện tương ứng thấp nhất.

Các tính điểm xét HBKK : Điểm TBC học kỳ trước x số tín chỉ đã học trong kì trước.

Nguồn http://tnut.edu.vn/Documents/Articles/140813/tb63.pdf

Tin mới hơn

Tin cũ hơn