Cựu sinh viên

Hoàng Huy Hoàng

Họ và tên: Hoàng Huy Hoàng

MSSV: DTK0851060166

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: TB khá

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Diesel Sông Công

Tin mới hơn

Tin cũ hơn