Cựu sinh viên

Dương Đăng Toản 

Họ và tên: Dương Đăng Toản 

MSSV: DTK0851010502

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty Panasonics Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn