Cựu sinh viên

Tăng Văn Tưởng

Họ và tên: Tăng Văn Tưởng  

MSSV: DTK0851010200

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty TNHH Canon Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn