Cựu sinh viên

Phạm Công Thắng

Họ và tên: Phạm Công Thắng

MSSV: DTK0851030276

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty TNHH Canon Việt Nam

Nguyễn Thị Huyền Chang 

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Chang  

MSSV: DTK0851020010

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty TNHH Canon Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn