Cựu sinh viên

Nguyễn Thanh Sơn

Họ và tên: Nguyễn Thanh Sơn  

MSSV: DTK0851010626

Lớp: K44AP

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Email: 

SĐT: 

Địa chỉ liên hệ: 

Nơi công tác khi ra trường: Công ty cổ phần khai khoáng miền núi 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn