Tin tức

Các lớp học phần ngành kỹ thuật cơ khí

Các lớp học phần ngành kỹ thuật cơ khí (ME01-ME16)

1 Hight Level Language (ME01)

2 Introduction to MAE Practice (ME02)